Artikel 1. Definities

  • Dok 1810 B.V., hierna Dokonline.nl, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt het adviseren en uitvoeren van diensten op het gebied van online marketing.
  • In deze algemene voorwaarden wordt onder Dokonline.nl tevens begrepen alle bij deze onderneming in dienst zijnde werknemers en de door Dokonline.nl ingeschakelde derden.
  • In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Dokonline.nl en Dokonline.nl de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.5.
  • In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Dokonline.nl.
  • In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Dokonline.nl en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Dokonline.nl ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht. Hieronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: Strategisch marketingonderzoek, online marketing adverteren, conversie optimalisatie, advies en uitvoer van websitebouw, video marketing, content en campagne creatie en data-analyse.
  • In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Abonnement’ verstaan: een overeenkomst tussen Dokonline.nl en Opdrachtgever tot het geregeld uitvoeren van Diensten, zoals bedoeld in 1.5, tegen maandelijkse betalingen.
  • In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: http://www.dokonline.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Dokonline.nl en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten die Dokonline.nl aanbiedt.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Dokonline.nl overeengekomen.

2.3 Toepasselijkheid van de inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.5 Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing-verklaring van toepassing op nieuwe Overeenkomsten tussen partijen, tenzij anders wordt overeengekomen.

2.6 Indien Dokonline.nl dit nuttig of noodzakelijk acht, is Dokonline.nl steeds bevoegd zich bij het verrichten van de Diensten te laten bijstaan door derden, dan wel de Diensten of een deel ervan te laten uitvoeren door derden.

2.7 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Dokonline.nl zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Dokonline.nl komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de bevestiging ontvangt van de registratie via de mail.

3.2 In het geval van een op maat gemaakte opdracht of een opdracht die buiten het Abonnement wordt afgenomen komt de Overeenkomst tot stand nadat Dokonline.nl een bevestiging heeft gestuurd naar de Opdrachtgever en deze door Opdrachtgever schriftelijk is aanvaard. Bij aanvaarding van deze bevestiging gaat de Opdrachtgever automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

3.3 De Opdrachtgever heeft een bedenktermijn van één (1) maand.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Dokonline zal zich inspannen de Diensten en de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

4.2 Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Dokonline.nl hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Dokonline.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

4.3 De Overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de Opdrachtgever het Abonnement opzegt.

4.4 In geval van een opdracht als bedoeld in artikel 3.2 eindigt de Overeenkomst van rechtswege wanneer de Diensten zijn afgerond.

4.5 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dokonline.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Dokonline.nl worden verstrekt.

Artikel 5. Het Abonnement

5.1 De Opdrachtgever dient zich via de Website te registreren. Bij voltooiing van de registratie gaat de Opdrachtgever automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

5.2 Voordat de registratie afgerond is kiest de Opdrachtgever een van de aangegeven pakketten, deze pakketten staan uitgebreid weergegeven op de Website. Opdrachtgever kan eventueel ook Diensten buiten het pakket aanschaffen, hier kunnen extra kosten voor in rekening worden gebracht (zie artikel 8).

5.3 Het Abonnement die de Opdrachtgever afsluit is maandelijks opzegbaar en betaling dient vooraf maandelijks te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

5.4 Deze bepaling is enkel van toepassing voor diegenen die gebruik maken van een Abonnement. Opdrachtgever wordt hiernaast ook in de gelegenheid gesteld Diensten af te nemen buiten het Abonnement om, in dat geval is deze bepaling niet van toepassing.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

6.1 Dokonline.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Dokonline.nl goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

6.2 In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Dokonline.nl vrij om de Overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Dokonline.nl op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dokonline.nl op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Dokonline de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.4 Indien Dokonline.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.

6.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Dokonline.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan.

6.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Dokonline.nl gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De Opdrachtgever daarentegen is, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

6.7 Tussentijdse opzegging door Opdrachtgever is te allen tijde mogelijk, echter zal de Opdrachtgever voor de gehele maand moeten betalen en kan Dokonline.nl, indien er sprake zijn van aanvullende kosten, deze aansluitend in rekening brengen.

6.8 Dokonline.nl kan de Overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Dokonline.nl gesloten Overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

Artikel 7. Levering

7.1 De vorm levering is afhankelijk van de Dienst die Dokonline.nl uitvoert.

7.2 De termijn voor levering zal met de Opdrachtgever overeengekomen worden voor elk afzonderlijke Dienst.

7.3 De levering start na de eerste termijnbetaling en houdt aan tot een maand na de opzegging van de Overeenkomst.

Artikel 8. Betaling

8.1 Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

8.2 De betaling van Abonnementen geschiedt vooraf aan de uitvoering van de Diensten. Deze betaling geschiedt maandelijks, tenzij anders overeengekomen.

8.3 De kosten voor opdrachten die buiten het Abonnement zijn afgenomen geschieden op uurtarief en de betaling geschiedt via maandelijkse factuur, tenzij anders overeengekomen.

8.4 Dokonline.nl is bevoegd jaarlijks een tariefswijziging aan te brengen.

8.5 De betaling geschiedt door middel van overboeking of IDEAL-betaling.

8.6 Betaling van het factuurbedrag dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden op de door Dokonline.nl aangegeven wijze. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

8.7 Naast de kosten van de pakketten kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht door Dokonline.nl. Deze kosten worden berekend aan de hand van uurtarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Dokonline.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Dokonline.nl is uitgegaan van de door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.2 Dokonline.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.3 Dokonline.nl is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.

9.4 Indien Dokonline.nl aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Dokonline.nl is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Dokonline’s verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel dat Dokonline.nl niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het tussen Ondernemer en Dokonline.nl overeengekomen bedrag.

9.5 Alle aanspraken van de Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Dokonline.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Dokonline.nl binnen een redelijke termijn, nadat de Ondernemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

9.6 Dokonline.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden als een website gehackt wordt.

9.7 Opdrachtgever vrijwaart Dokonline.nl voor eventuele aanspraken van derden, waaronder tevens begrepen dient de worden de medewerkers van de Opdrachtgever, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

9.8 De Opdrachtgever is gehouden om Dokonline.nl zowel in als buiten rechte bij te staan indien Dokonline.nl wordt aangesproken op grond van artikel 9.7 en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Dokonline.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Dokonline.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

9.9 De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Dokonline.nl.

9.10 De aansprakelijkheid van Dokonline.nl uit hoofde van de Overeenkomst met Opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. Dit bedrag zal nooit meer bedragen dan maximaal 100% van de door Dokonline.nl in rekening gebrachte factuur.

9.11 Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Dokonline.nl waardoor tijdige, volledige of juiste uitvoering van haar Diensten en/of de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

10.2 Dokonline.nl kan gedurende een periode van overmacht de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is iedere partij gerechtigd om de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst, zulks geheel ter eigen beoordeling, te annuleren, te ontbinden of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Onder overmacht wordt verstaan, maar is niet beperkt tot: ziekte van werknemers en/of derden of Dokonline.nl zelf, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Dokonline.nl of haar leveranciers en/of ingeschakelde derden alsmede enige andere wanprestatie van leveranciers en/of ingeschakelde derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

10.3 Indien de Opdrachtgever ervoor kiest om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen wegens overmacht, heeft hij echter wel de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en Dokonline.nl hiervoor te betalen.

Artikel 11. Rechten en intellectuele eigendom

11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, berust het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde Diensten bij Dokonline.nl. Opdrachtgever kan niet zonder toestemming van Dokonline.nl de Diensten voor andere doeleinden toepassen noch zonder toestemming van Dokonline.nl wijzigingen aan het resultaat (laten) aanbrengen.

11.2 Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten als bedoeld artikel 11.1. van Dokonline.nl rusten, gerechtigd zijn wanneer volledige betaling van al het aan Dokonline.nl verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarden dat niet tijdig wordt betaald en zal Dokonline.nl later zijn gerechtigd ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen.

11.3 Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Dokonline.nl niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, heeft Dokonline.nl recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste de prijs van het overeengekomen ontwerp, althans een vergoeding die in redelijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

11.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in een ontwerp van Dokonline.nl aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Dokonline.nl zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.

11.5 Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Dokonline.nl te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Dokonline.nl openbaar te maken of te verveelvoudigen.

11.6 Alle door Dokonline.nl ontwikkelde Diensten zoals omschreven in artikel 11.1, kunnen door Dokonline.nl voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever.

Artikel 12. Geheimhouding

9.1 De Opdrachtgever en Dokonline.nl verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2 Indien Dokonline.nl op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde mede te verstrekken en Dokonline.nl zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Dokonline.nl niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

9.3 De Opdrachtgever en Dokonline.nl zullen de verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Onderzoek en klachten.

13.1 De Opdrachtgever is gehouden om schriftelijk een klacht over de Diensten in te dienen binnen veertien (14) dagen na ontdekking.

13.2 Dokonline.nl neemt elke klacht in serieus en zal trachten een oplossing te zoeken.

11.2 De Opdrachtgever dient de melding van de klacht dusdanig gedetailleerd te omschreven, zodat Dokonline.nl in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Dokonline.nl vervolgens in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

11.3 Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op.

11.4 Indien vaststaat dat het geleverde gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Dokonline.nl binnen redelijke termijn de werkzaamheden herstellen of opnieuw uitvoeren.

Artikel 13. Identiteit

13.1 Dokonline.nl is bij KvK geregistreerd met het nummer 17146985 en draagt het btw-identificatienummer NL810862050B01. Dokonline is gevestigd aan de grote beer 15, 5215MR te ‘s-Hertogenbosch.

13.2 Dokonline.nl is per email te bereiken via info@dokonline.nl, middels Website: www.Dokonline.nl en telefoonnummer: 073 614 6752.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1 Op de rechtsverhouding tussen Dokonline.nl en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die tussen Dokonline.nl en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de rechtbank Amsterdam.